Управління по цілях і KPI

16 500 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@rarus.ua
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви
При розробці продукту був реалізований підхід цільового управління (Management By Objectives-MBO), метод Balanced Scorecard (BSC) і управління операційним і стратегічним розвитком компанії з використанням KPI (ключових показників діяльності).

Основними користувачами продукту є організації, які прагнуть підвищувати власну ефективність за допомогою узгодження показників бізнес-процесів зі стратегічними планами і застосування систем оцінки досягнення поставлених цілей.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє керівнику в режимі реального часу ставити завдання співробітникам, проводити моніторинг їх виконання, оцінювати результативність роботи кожного співробітника, наочно відстежувати взаємозв'язок між поставленими/виконаними завданнями і підсумковим коефіцієнтом результативності співробітника.

Програма дозволяє вам виробляти:

Завдання, що вирішуються програмним продуктом "Управління по цілях і KPI"

1. Моніторинг (що відбувається?). Моніторинг роботи організації та бізнес процесів, виявлення та інформування про критично важливу інформацію на основі актуальних даних у вигляді показників (KPI).
2. Аналіз (хто винен?). Дослідження закономірностей в області управління ефективністю, багатовимірний аналіз даних в різному ступені деталізації і розрізах аналітики;
3. Розподіл відповідальності за досягнення цілей за рівнями відповідальності.
4. Управління(що робити?). Механізм інформування керівників і співробітників про цілі організації, інструмент зворотного зв'язку і стимулювання, розрахунку винагороди.

Переваги управління з використанням програмного продукту:

 • Дозволяє реалізувати системний підхід цільового управління в компанії (планування зверху-вниз, узгодження знизу-вгору);
 • Створення єдиної системи цілей (показників) і завдань (єдина інтерпретація);
 • Гнучкий механізм збору, зберігання та розрахунку показників;
 • Зручність представлення даних (від узагальненого в графічному вигляді на верхньому рівні, через аналіз в розрізі аналітик на середньому, до детального аналізу на рівні транзакцій-документів на нижньому);
 • Багатовимірний аналіз даних показників по аналітиках (структуру аналітики визначає користувач);
 • Інструмент автоматизованого контролю показників та інформування співробітників (підвищення ефективності зворотного зв'язку);
 • Забезпечення зв'язку результативності з системою винагороди;
 • Розподіл рівня доступу до системи цільового управління в залежності від прав і ролей;
 • Налаштування алгоритмів збору показників і виведених звітів проводиться користувачами самостійно, без участі програмістів.

Визначення ефективності співробітників і підрозділів

Управління реалізується через інформування співробітників про існуючі цілі організації, їх ролі і відповідальності в реалізації цих цілей. Інструмент дозволяє розподілити відповідальність між співробітниками, підрозділами за конкретні бізнес-показники. Через нього реалізується координація зусиль підрозділів, забезпечується регулярний зворотний зв'язок і стимулювання персоналу. Таким чином, для кожного підрозділу і співробітника формується матриця показників, за які вони несуть відповідальність, вона лягає в основу системи преміювання співробітників за результат.

З використанням цього інструменту керівник може пов'язати стратегічні цілі компанії і поточну (операційну) діяльність. Програмний продукт дозволяє створювати матриці результативності (MBO-матриці) для кожної посади і підрозділу. Така матриця містить ключові показники діяльності (KPI) і дозволяє "оцифрувати" результативність співробітника або підрозділу - представивши її як коефіцієнт. Використовуючи в розрахунку планові цільові орієнтири, ми переводимо оцінку результативності співробітника/підрозділу в об'єктивну площину. Планові значення за кожним показником - це свого роду угода, яку керівник щомісяця/щоквартально укладає зі своїми співробітниками про досягнення певних результатів. Такий підхід дозволяє надалі проводити моніторинг діяльності, оцінювати ступінь досягнення цілей, наочно демонструвати внесок конкретного співробітника в результати компанії.

Контроль завдань і доручень

Для управління результативністю компанії необхідно відстежувати реалізацію проектів, виконання завдань, доручень та ініціатив, сформованих в рамках стратегічних цілей компанії. Програмний продукт дозволяє управляти всіма оперативними дорученнями і завданнями, спрямованими на поліпшення конкретних цільових показників. Планування і узгодження завдань може йти за принципом зверху-вниз, коли завдання спускаються у вигляді доручень, так і знизу-вгору, коли заходи плануються виконавцем, а потім узгоджуються керівником. Продукт дозволяє структурувати робочий час співробітників, пов'язавши їх результативність з виконанням поставлених завдань, підвищити виконавську дисципліну за допомогою контролю дотримання термінів реалізації.

Управління преміюванням

Преміювання, орієнтоване на результат, є інструментом, який допомагає керівнику, з одного боку, виділити і відзначити успіхи співробітника, а з іншого боку чітко позначити його роль в загальному виробничому процесі. Нефіксована (преміальна) частина оплати праці ставиться в залежність від виробничих та інших значущих для бізнесу показників.

Можливості програмного продукту дозволяють пов'язати показники діяльності співробітників (KPI) з системою винагороди. Програмний продукт дозволяє формувати різні алгоритми розрахунку винагороди, і потім, на підставі отриманих значень досягнення результатів, розраховувати розмір преміальної частини зарплати співробітника.

Керівник може гнучко задати відповідність рівня результативності співробітника і розміру премії (наприклад, при результативності співробітника нижче 75%, премія не нараховується; при результативності від 76% до 90% - премія розраховується в розмірі половини норми і т.д.). Інструмент дозволяє вибирати показники, що беруть участь в розрахунку винагороди і налаштовувати формулу винагороди. Такий підхід дозволяє компанії бути більш динамічною, легко адаптуватися до змін ринкової ситуації.

Оцінка персоналу методом 360 градусів

Крім об'єктивних показників продукт дозволяє збирати і враховувати оцінки, які засновані на суб'єктивній думці внутрішніх експертів (за аналогією з методом "360 градусів"). Найчастіше це необхідно для оцінки відповідності дій співробітників корпоративним стандартам (наприклад, вимогам системи менеджменту якості), очікуванням "внутрішніх клієнтів". Такими експертами можуть виступати як керівники, так і "споживачі" внутрішніх продуктів і послуг.

Автоматизований інструмент підтримує механізм, регулярного збору таких оцінок і на основі заданого алгоритму трансформує ступінь відповідності вимогам стандартів в числове значення суб'єктивного показника, що в подальшому використовується для розрахунку винагороди співробітника за період.

Проведення аналізу бізнес-показників

Даний інструмент дозволяє проводити дослідження і аналіз даних про ефективність бізнесу в різних вимірах і з різним ступенем деталізації, виявляти закономірності і причинно-наслідкові зв'язки між різними факторами, що впливають на ефективність.

При проведенні такого аналізу користувач сам визначає параметри і вимірювання (аналітики) формованих звітів, для кращого розуміння ситуації може перейти з верхнього рівня угруповання (агрегування) даних до самого нижнього рівня – документа – транзакції (техніка Drill Down). Інструмент сприяє скороченню термінів отримання необхідної інформації за рахунок того, що побудова звітів відбувається в "один дотик".

В налаштуваннях системи можливо задавати для кожного цільового показника до 6 розрізів аналітики (один зумовлений і 5 настроюються користувачем). Такої кількості розрізів аналітики достатньо, щоб забезпечити глибоке занурення в аналіз причинно-наслідкових зв'язків, зберігши при цьому прийнятну швидкодію системи. В якості аналітичних розрізів можуть використовуватися будь-які дані обліку. Наприклад, для показника "маржинальний прибуток" крім зумовленого розрізу аналітики (відповідальний співробітник), можна задати додаткові: по регіонах, видам діяльності, номенклатурі, контрагентам, філіям.

Аналітична система дозволяє представляти дані, як у статичному вигляді (на певну дату), так і динаміці (за будь-якими періодами); у вигляді структурованих табличних звітів, так і у вигляді діаграм і графіків. Наприклад, з використанням цього інструменту, можна оцінити динаміку обсягів реалізації продукції з певною характеристикою в обраному регіоні, побудувати графік завантаження складських приміщень з урахуванням сезонності, зіставити ефективність маркетингових зусиль і динаміку продажів за період і т.п.

Моніторинг показників

Інформаційні панелі бізнес-показників – dashboard) – це інструмент для моніторингу та аналізу інформації про ефективність бізнес-процесів. Впровадження інструменту для регулярного збору та аналізу достовірної інформації про результативність є етапом побудови корпоративної BPM-системи (business performance management – системи управління ефективністю бізнесу).

"Управління по цілях і KPI" дозволяє в автоматичному режимі збирати необхідні дані з розрізнених облікових систем, оцінки експертів за суб'єктивними показниками, проводити розрахунок об'єктивних показників ефективності роботи компанії, відстежувати зміни показників і проводити їх аналіз в режимі реального часу. Застосування інформаційних панелей показників дозволяє керівнику регулярно вирішувати завдання, пов'язані з моніторингом.

Інформаційна панель бізнес-показників (dashboards, контрольна, приладова панель) являє собою інструмент графічної візуалізації найбільш важливих для контролю і управління показників в узагальненому, укрупненому вигляді. Інформація у вигляді діаграм, графіків і таблиць дозволяє миттєво виявляти критично важливі сигнали на підставі актуальних і релевантних даних. Завдяки цьому інструменту керівники різного рівня, одним поглядом оцінивши ситуацію в компанії, можуть приймати виважені та обґрунтовані рішення.

За допомогою гнучкого налаштування керівник може самостійно зібрати на одному екрані інформацію по ефективності різних бізнес-процесів компанії (маркетингу і продажів, виробництва, сервісу,управління персоналом і т.д.). При цьому він сам вибирає зручний спосіб відображення інформації: у вигляді таблиці, графіка, діаграми або тексту, з урахуванням динаміки (тренда) і стану (зони) показника. Для отримання детальної інформації, можна інтерактивно перейти ("провалитися") в інший інформаційний шар, в якому представити дані в розрізі аналітик.

На інформаційну панель можуть бути виведені показники пов'язані з виконанням плану по доходах, поточним рівнем операційних витрат, кількістю запитів від клієнтів, швидкості їх обробки, ступеня задоволеності клієнтів, рівні активності менеджерів з продажу і т. п.

Збір, розрахунок і зберігання інформації за показниками

Однією з найбільш важливих функцій програмного продукту є підтримка механізму автоматизованого збору, розрахунку та зберігання інформації за цільовими показниками. Дані по кожному показнику можуть збиратися трьома способами: вноситися вручну, розраховуватися на основі інших показників, "транслюватися" з облікових або управлінських систем.

За рахунок того, що в системі в явному вигляді прописуються алгоритми збору показників, це забезпечує виконання найбільш значущого принципу цільового управління – створення "єдиного стандарту", за допомогою якого описується не тільки смисловий зміст цільового показника, але і спосіб його підрахунку. Використання автоматичного розрахунку показників дозволяє застосовувати формули, агрегувати дані нижніх рівнів, будувати каскадну модель показників.

Інтеграція з обліковими системами

Обмін даними для збору показників по KPI:

 • Вбудовування в робочу базу;
 • Обмін через COM-з'єднання;
 • Розподілені бази даних;
 • MS Excel, MS Access;
 • Зовнішні джерела даних (SAP, бази даних);
 • Універсальний обмін даними XML-пакети.

Вбудовування в робочу базу (інтеграція в конфігурацію)

Об'єднання конфігурації "Управління по цілях і KPI" з обліковою системою на платформі 1С:Підприємство (безшовна інтеграція) представляється найбільш зручним підходом за рахунок можливості:
 • використання довідників і документів основної конфігурації в якості аналітичних розрізів за показниками (KPI);
 • реалізувати обмін даними всередині єдиного інформаційного простору конфігурації;
 • формувати звіти по KPI з деталізацією до первинних документів (господарських операцій, які вплинули на зміну KPI) – техніка Drill-down.
Інтеграція в типову конфігурацію проводиться фахівцями. Налаштування трансляції даних проводиться як фахівцями, так і сертифікованими користувачами.

Обмін через COM-з'єднання

За допомогою COM-з'єднання можливе забезпечення надійного і швидкого програмного доступу до даних облікової системи на платформі 1С:Підприємство з «Управління по цілях і KPI». При цьому підході налаштовуються правила обміну даними в «Управління по цілях і KPI". Такий підхід має наступну особливість:
 • Вивантажувати можливо тільки прості дані (числа – як результат обчислень), без можливості обмінюватися даними по аналітикам.

Універсальний обмін даними за допомогою XML-пакетів

Універсальний механізм обміну даними призначений як обміну з обліковими системами, створеними на основі 1С:Підприємство, так і для організації обміну даними з іншими інформаційними системами, не заснованими на 1С:Підприємство. Цей механізм дозволяє переносити тільки дані 1С:Підприємства (перенесення конфігурації та адміністративної інформації 1С:Підприємство за допомогою цього механізму неможливий). В якості формату обміну використовуються XML документи, а аналітичні дані будуть зберігатися в окремому довіднику аналітик в конфігурації «Управління по цілях і KPI».

Переваги:
 • Обмін даними може бути реалізований як з інформаційними базами 1С:Підприємства, так і з іншими інформаційними системами;
 • Обмін даними можливий між неідентичними інформаційними базами 1С:Підприємство з різною структурою конкретних об'єктів;
 • При організації схеми обміну не накладається обмежень на структуру розподіленої системи. Може бути організована як класична структура типу "зірка" , так і більш складні багаторівневі структури типу "сніжинка" та інші;
 • Реалізація різних способів вирішення колізій при одночасній зміні даних в різних вузлах розподіленої системи;
 • Реалізація відновлення обміну даними в таких випадках, як відновлення інформаційних баз з резервних копії і т.д.

MS Excel, MS Access

Є можливість завантаження даних з файлів формату MS Excel і MS Access. Інформацію в ці файли можна завантажувати як з облікових систем, так і вносити вручну. Такий підхід має особливості:
 • Завантажувати можливо тільки прості дані (числа – як результат обчислень);
 • Аналітики завжди представляються як текст.

Розподілені бази даних

Механізм розподілених інформаційних баз призначений для створення територіально розподілених систем на основі ідентичних конфігурацій "1С:Підприємство". У цій ситуації можливо два підходи:
 • використання для обміну конфігурації "Управління по цілях і KPI" без інтеграції;
 • об'єднання конфігурації "Управління по цілях і KPI" з обліковою системою на платформі "1С:Підприємство".
Цей механізм дозволяє переносити як дані "1С: Підприємство", так і зміни конфігурації інформаційної бази. Обмін даними виконується у форматі хml документів. Розподілена система повинна мати деревоподібну структуру, в якій існує кореневий вузол і визначено відношення "головний-підлеглий" для кожної пари пов'язаних вузлів.

Переваги:
 • інтерактивне створення розподіленої системи і виконання обміну даними без додаткового програмування;
 • забезпечення ідентичності конфігурацій інформаційних баз, що входять до складу розподіленої системи;
 • підключення нових і відключення існуючих вузлів;
 • створення початкового образу інформаційної бази для нового вузла;
 • реалізація різних способів вирішення колізій при одночасній зміні даних в різних вузлах розподіленої системи;
 • в рамках однієї розподіленої інформаційної бази може бути створено кілька схем обміну;
 • завдання умов на передачу і прийом змін на рівні окремих елементів даних;
 • реалізація відновлення обміну даними в таких випадках, як відновлення інформаційних баз з резервних копії і т.д.;
 • стиснення повідомлень обміну у форматі "ZIP" і автоматична розпакування повідомлень обміну при прийомі.

Конвертація даних

До налаштування обміну даними через конвертацію даних має сенс вдаватися тоді, коли немає можливості інтегрувати "Управління по цілях і KPI" в працюючу облікову систему на платформі "1С:Підприємство". Перевагою такого підходу є швидка реалізація і можливість повноцінно використовувати аналітичні розрізи у вигляді довідників і об'єктів.

Підключення зовнішніх джерел даних (External Data Source)

Дозволяє:
 • Працювати із зовнішніми базами даних, не заснованими на "1С:Підприємство".
 • Зовнішнє джерело може отримувати дані з ODBC-джерел з СУБД Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft Access, Excel, dBase, Paradox, Visual FoxPro.
 • Підключити багатовимірні джерела даних:
     - Microsoft Analysis Services;
     - Oracle Essbase;
     - IBM InfoSphere Warehouse;
 • Використовувати для отримання даних з:
     - Бази даних ERP (SAP, Oracle, Парус, Галактика);
     - Інтернет-магазину (MySQL / MS SQL);
     - Завантаження даних з Excel;
     - Аналітика сайту (Яндекс.Метрика, Google Analytics);
 • Налаштування робиться для кожної бази окремо.

Управління реалізується через інформування співробітників про існуючі цілі організації, їх ролі і відповідальності в реалізації цих цілей. Інструмент дозволяє розподілити відповідальність між співробітниками, підрозділами за конкретними бізнес-показниками. Через нього реалізується координація зусиль підрозділів, забезпечується Регулярний зворотний зв'язок і стимулювання персоналу. Таким чином, для кожного підрозділу і співробітника формується матриця показників, за які вони несуть відповідальність, вона лягає в основу системи преміювання співробітників за результат.

З використанням цього інструменту керівник може пов'язати стратегічні цілі компанії і поточну (операційну) діяльність. Програмний продукт дозволяє створювати матриці результативності (MBO-матриці) для кожної посади і підрозділу. Така матриця містить ключові показники діяльності (KPI), і дозволяє "оцифрувати" результативність співробітника або підрозділу – представивши її у вигляді коефіцієнта. Використовуючи в розрахунку планові цільові орієнтири, ми переводимо оцінку результативності співробітника/підрозділу в об'єктивну площину.

Планові значення за кожним показником - це свого роду угода, яку Керівник щомісяця/щоквартально укладає зі своїми співробітниками про досягнення певних результатів. Такий підхід дозволяє надалі проводити моніторинг діяльності, оцінювати ступінь досягнення цілей, наочно демонструвати внесок конкретного співробітника в результати компанії.

Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10 об'єктів управління

13 500 ₴ Замовити

Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 20 об'єктів управління

21 000 ₴ Замовити

Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 50 об'єктів управління

36 000 ₴ Замовити

Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 100 об'єктів управління

60 000 ₴ Замовити

Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 300 об'єктів управління

121 000 ₴ Замовити

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі