Управління виробничим підприємством для України

Управління виробничим підприємством для України

140 000 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@rarus.ua
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви

Програмний продукт "Управління виробничим підприємством для України" є комплексним прикладним рішенням, що охоплює основні контури управління та обліку на виробничому підприємстві.

Рішення дозволяє організувати комплексну інформаційну систему, що відповідає корпоративним, українським та міжнародним стандартам і забезпечує фінансово-господарську діяльність підприємства.

Прикладне рішення створює єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси. У той же час чітко розмежовується доступ до збережених відомостей, а також можливості тих чи інших дій в залежності від статусу працівників.

Всі механізми автоматизації прикладного рішення можна умовно розділити на два великих класи:

 • механізми для підтримки операційної діяльності підприємства;
 • механізми для ведення неоперативного обліку.

Програми "Управління виробничим підприємством для України" може використовуватися в ряді підрозділів і служб виробничих підприємств, включаючи:

 • дирекцію (генеральний директор, фінансовий директор, комерційний директор, директор з виробництва, головний інженер, директор з кадрів, директор з IT, директор з розвитку);
 • планово-економічний відділ;
 • виробничі цехи;
 • виробничо-диспетчерський відділ;
 • відділ головного конструктора;
 • відділ головного технолога;
 • відділ головного механіка;
 • відділ збуту;
 • відділ матеріально-технічного забезпечення (постачання);
 • відділ маркетингу;
 • склади матеріалів і готової продукції;
 • бухгалтерія;
 • відділ кадрів;
 • відділ організації праці та зайнятості;
 • IT-службу;
 • адміністративно-господарський відділ;
 • відділ капітального будівництва;
 • інформаційно-аналітичний відділ;
 • відділ стратегічного розвитку.

Очікується, що найбільший ефект впровадження прикладного рішення дасть на підприємствах з чисельністю персоналу від декількох десятків до декількох тисяч осіб, що мають десятки і сотні автоматизованих робочих місць, а також в холдингових і мережевих структурах.

"Управління виробничим підприємством для України" надає:

 • керівництву підприємства та управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу, - широкі можливості аналізу — планування та гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, які безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою та іншою діяльністю щодо забезпечення процесу виробництва, — інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за своїми напрямками;
 • працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку у повній відповідності до вимог законодавства та корпоративних стандартів підприємства.

Функціональні можливості "Управління виробничим підприємством для України"

1. Забезпечення ефективності управління

Автоматизація бізнес-процесів і фінансової діяльності підвищує ефективність управління підприємством, покращує умови проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту, сприяє зростанню інвестиційної привабливості компанії. "Управління виробничим підприємством для України" дозволяє побудувати систему інформаційно-аналітичної, методичної та інструментальної підтримки керівництва підприємства в досягненні поставлених цілей. Основна увага приділяється ключовим бізнес-процесам, автоматизація яких дає відчутний фінансовий результат:

 • моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства (KPI);
 • управління фінансами, в тому числі:
 • бюджетування;
 • формування консолідованої звітності;
 • управління грошовими коштами;
 • управління взаєморозрахунками;
 • бухгалтерський та податковий облік;
 • облік за МСФЗ (IFRS);
 • управління виробничими ресурсами (MRP II), в тому числі:
 • управління даними про вироби;
 • планування виробництва;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • управління запасами і складами;
 • управління закупівлями;
 • управління продажами та ціноутворення;
 • управління відносинами з клієнтами (CRM);
 • управління необоротними активами (EAM);
 • управління персоналом (HRM) і розрахунок заробітної плати.

"Управління виробничим підприємством для України" надає:

 • керівництву підприємства та управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу, - широкі можливості аналізу – планування та гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, які безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою та іншою діяльністю щодо забезпечення процесу виробництва, – інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за своїми напрямками;
 • працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку у повній відповідності до вимог законодавства та корпоративних стандартів підприємства.

2. Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства (KPI)

Спеціалізований інструмент "Монітор ефективності" дозволяє:

 • оперативно оцінювати ключові показники діяльності, "охопити весь бізнес одним поглядом";
 • своєчасно виявляти відхилення від плану, негативну динаміку, точки зростання;
 • розшифровувати показники з деталізацією до окремих господарських операцій (drill down).

"Монітор ефективності" включає комплект попередньо налаштованих показників ефективності, який може бути доповнений відповідно до потреб і завдань конкретного підприємства або керівника.

Можлива настройка різних варіантів звіту за видами діяльності або по ділянках відповідальності керівників компанії.

Веб-клієнт "1С: Підприємство" дозволяє використовувати "Монітор ефективності" не тільки в офісі, але і у відрядженні і навіть на відпочинку – керівник може безперервно тримати руку на пульсі бізнесу.

"Управління виробничим підприємством для України" забезпечує єдиний підхід до оцінки фінансових результатів фактичної діяльності підприємства ("погляд у минуле") та аналізу ефективності прийнятих рішень на підставі запланованих даних ("оцінка майбутнього"). Показники, що описують структуру коштів і джерел фінансування підприємства, його операційну діяльність, відображаються у звітах:

 • Звіт про прибутки та збитки;
 • Аналіз оборотності активів і пасивів;
 • Аналіз прибутковості та рентабельності фінансово-господарської діяльності;
 • Аналіз ефективності використання капіталу.

3. Управління фінансами

Для управління фінансовими ресурсами компанії складається сукупність узгоджених між собою фінансових планів:

 • бюджет руху грошових коштів (БДДС);
 • бюджет доходів і витрат (БДР);
 • прогнозний баланс;
 • оборотні бюджети для окремих підрозділів і для окремих видів діяльності підприємства.

"Управління виробничим підприємством для України" підтримує регулярні процедури фінансового управління:

 • планування та моделювання різних варіантів бюджетів;
 • збір та аналіз даних про фактичне виконання бюджетів;
 • контроль лімітованих показників бюджетів;
 • аналіз і оцінка прогнозного і поточного фінансового стану підприємства.

Вбудовані аналітичні функції дозволяють отримувати необхідну інформацію в масштабах всієї компанії. Створюються умови для внутрішнього контролю і аудиту, формується прозоре фінансове середовище.

Можлива інтеграція "Управління виробничим підприємством для України" з рішенням "Консолідація" для побудови комплексної системи фінансового управління холдингів і промислових груп.

Управління грошовими коштами

Управління грошовими коштами підприємства включає:
 • оперативне планування надходжень і витрат грошових коштів;
 • облік фактичного руху грошових коштів на розрахункових рахунках і в касах.
Сукупність планованих грошових надходжень і заявок на витрачання формує оперативний фінансовий план – платіжний календар. При складанні автоматично перевіряється його здійсненність-достатність запасів грошових коштів в місцях їх зберігання (на банківських рахунках і в касах підприємства).

В системі реалізовані:
 • багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
 • реєстрація планованих надходжень і витрат;
 • резервування грошових коштів під майбутні платежі;
 • розміщення потреби в грошових коштах в очікуваних надходженнях;
 • контроль над здійснюваними платежами;
 • формування необхідних первинних документів;
 • інтеграція з системами " клієнт-банк";
 • можливість рознесення суми платіжного документа за кількома договорами або угодами.

Взаєморозрахунки з контрагентами

В рамках управління взаєморозрахунками виконуються:
 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, за угодами, за замовленнями, за окремими господарськими операціями);
 • робота з комісіонерами та комітентами;
 • розрахунки в будь-яких валютах;
 • контроль дебіторської заборгованості за сумою та кількістю днів заборгованості;
 • аналіз поточного стану та історії зміни за прогнозованою та фактичною заборгованістю:
 • прогнозована заборгованість виникає при відображенні в системі подій, що реалізують управлінські рішення (замовлення на поставку або передачу на комісію товарно-матеріальних цінностей, заявка на отримання грошових коштів і т. д.);
 • фактична заборгованість пов'язана з операціями взаєморозрахунків і моментами переходу прав власності.

4. Облік за національними та міжнародними стандартами

Бухгалтерський облік

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує високий ступінь автоматизації формування бухгалтерської звітності відповідно до законодавства України.

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує ведення:

 • операцій по банку та касі;
 • обліку основних засобів і нематеріальних активів;
 • обліку матеріалів, товарів, продукції;
 • обліку витрат і розрахунок собівартості;
 • валютна операція;
 • розрахунків з організаціями;
 • розрахунків з підзвітними особами;
 • розрахунків з персоналом з оплати праці;
 • розрахунків з бюджетом.

Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб в єдиній інформаційній базі, що дозволяє автоматизувати підприємства з досить складною організаційною структурою. Регламентований облік ведеться окремо для кожної організації, що входить в підприємство, на підставі єдиного національного плану рахунків.

Форми первинних документів, бухгалтерська та податкова звітність своєчасно оновлюються, оперативно відображаючи всі істотні зміни законодавства.

Для контролю процедури закриття місяця і координації взаємодії відповідальних осіб, які виконують регламентні операції, призначений спеціальний інструмент, що використовує механізм платформи "Бізнес-процеси". Передбачені наступні можливості:

 • налаштування складу регламентних операцій по закриттю місяця;
 • налаштування складу регламентних документів, які повинні вводитися для регламентної операції;
 • призначення відповідальних за регламентну операцію;
 • перегляд стану процедури закриття місяця: виконані, поточні та невиконані регламентні операції;
 • скасування вже виконаних регламентних операцій.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності "FREDO:Звіт". Сервіс СЕО надає можливість безпосередньо з даних інформаційної бази "Управління виробничим підприємством для України":

 • сформувати і відправити регламентовану звітність в різні державні органи, отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом (ЕЦП);
 • зберегти на електронних носіях;
 • реєструвати податкові документи в єдиному державному реєстрі податкових накладних та отримувати інформацію про зареєстровані там вхідні податкові документи;
 • обмінюватися податковими документами з контрагентами в електронному вигляді.

Користувачі можуть самостійно вибирати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або "FREDO Звіт".

Тісна інтеграція "FREDO Звіт"з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікових систем без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів "FREDO Звіт" безпосередньо в інформаційній базі 1С: Підприємство.

Податковий облік

У конфігурації реалізовано автоматичний облік основних податків (Податок на прибуток, ПДВ, Єдиний податок та ін.) відповідно до поточних вимог Податкового кодексу України. Ведеться облік податкових різниць. Формується податкова декларація з податку на прибуток.

Автоматично визначається сума оподатковуваної бази ("першої події") для обліку з ПДВ. Формуються і реєструються всі необхідні податкові документи, ведеться Реєстр податкових накладних. Контролюється використання в оподатковуваних ПДВ операціях запасів, при придбанні яких нараховано податковий кредит. При використанні в неоподатковуваних ПДВ операціях реєструється умовний продаж.

Ведеться облік єдиного податку для підприємств та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності. Господарські операції платників єдиного податку реєструються в Книзі обліку доходів і витрат. Книга обліку доходів і витрат формується автоматично.

Для заповнення подано форми декларацій за іншими податками та формами статистичної звітності.

Облік за міжнародними стандартами

Представлені в "Управління виробничим підприємством для України" механізми обліку за міжнародними стандартами включають окремий План рахунків, що настроюється користувачем, і забезпечують:

 • трансляцію (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку за правилами, які можуть гнучко налаштовуватися користувачем;
 • паралельне ведення обліку за національними та міжнародними стандартами по тих ділянках, де стандарти допускають істотні відмінності в класифікації та оцінці активів і витрат;
 • проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів в "ручному" режимі.

Можливості підсистеми дозволяють:

 • мінімізувати трудомісткість ведення обліку за МСФЗ за рахунок використання даних бухгалтерського обліку;
 • проводити зіставлення даних національного бухгалтерського обліку та обліку за МСФЗ, полегшуючи звірку даних перед підготовкою звітності за МСФЗ.

Підсистема може також бути налаштована для ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до інших зарубіжних стандартів, у тому числі US GAAP.

5. Планування та прогнозування

Використання "Управління виробничим підприємством для України" забезпечує узгоджену роботу різних служб компанії для побудови і виконання взаємопов'язаних планів продажів, виробництва і закупівель:

 • плани продажів, виробництва та закупівель формуються у вартісному та/або натуральному вираженні;
 • необхідний вид плану (продажів, виробництва або закупівель, як укрупнений, так і уточнений) можна отримати з планів іншого виду;
 • використовується сценарний підхід формування планів;
 • створення різних моделей і варіантів планів в розглянутому періоді дозволяє відобразити альтернативні варіанти розвитку економічної ситуації і вибрати оптимальне рішення;
 • підтримується процес планування " від досягнутого";
 • фінансові результати планування можуть бути проаналізовані в ході бюджетування шляхом складання прогнозного балансу;
 • оперативно одержувані фактичні облікові дані використовуються для план-фактного аналізу відхилень.

Зручні засоби для прискорення процедури планування представлені в спеціалізованому інструменті "Помічник планування".

6. Управління виробництвом

Управління даними про вироби

"Управління виробничим підприємством для України" дозволяє організувати єдину базу нормативно-довідкової інформації для планування виробництва та обліку випуску виробленої продукції, що включає всі необхідні відомості:

 • номенклатура;
 • специфікації номенклатури;
 • технологічна операція;
 • технологічні карти виробництва;
 • робочі центри;
 • графік роботи.

Специфікації номенклатури визначають склад матеріальних витрат на виготовлення продукції. Для кожної комплектуючої, що входить в специфікацію, може бути вказана розрахункова або фіксована величина її споживання (норматив). У специфікаціях передбачені:

 • автопідбір комплектуючих і їх характеристик за значеннями властивостей характеристики вихідного виробу;
 • визначення витрати комплектуючих в залежності від параметрів випуску;
 • утворення зворотних відходів в результаті випуску виробу;
 • використання аналогів матеріалів;
 • створення версій специфікацій.

Спеціальний інструмент "Конструктор специфікацій" дозволяє спростити і зробити більш наочними процеси складання та аналізу специфікацій.

Процес виготовлення виробу описується в технологічній карті виробництва, що визначає склад і послідовність виконання технологічних операцій на робочих центрах. Для кожної технологічної операції задається нормативний час виконання і розцінка для розрахунку відрядної оплати праці працівників.

Формування укрупненого плану виробництва

Укрупнений план виробництва будується на основі плану продажів і/або уточнених планів виробництва, визначаючи обсяг виробництва в розрізі номенклатурних груп. У процесі розробки виконуваність планів кожного рівня перевіряється з урахуванням доступності ключових ресурсів. Розроблені плани контролюються в декількох розрізах:

 • за проектами;
 • по підрозділах і менеджерам;
 • за номенклатурними групами або окремими номенклатурними позиціями.

Планування потреби в ресурсах передбачає:

 • формування таблиць споживання та доступності основних (ключових) видів ресурсів при виробництві номенклатурних груп та окремих видів номенклатури;
 • контроль укрупненого плану виробництва на відповідність обмежуючим факторам, наприклад, зведеної доступності основних (ключових) ресурсів;
 • облік доступності ключових ресурсів.

Управління обслуговуванням і ремонтами обладнання

В "Управління виробничим підприємством для України" підтримується управління діяльністю з технічного обслуговування та ремонтів обладнання. Передбачені наступні види технічного обслуговування: огляди, профілактичне обслуговування, профілактичні ремонти, регламентні роботи. Можна проаналізувати відомості про фактичний стан обладнання, зіставити з даними нормативної бази і виявити позиції обладнання, за якими згідно з нормативами потрібно ремонт. Можливе автоматичне планування обслуговування. Призначені ремонти визначають доступність потужностей при виробничому плануванні.

Позмінне планування виробництва

Попередній календарний план виробництва будується на підставі планів продажів і виробництва, замовлень покупців, позапланових випусків (внутрішніх замовлень). За даними календарного плану виробництва формується позмінний план виробництва.

Позмінне планування забезпечує:

 • планування з урахуванням доступності виробничих потужностей;
 • формування детального план-графіка виробництва і технологічних операцій з урахуванням часу транспортування між складами і підрозділами;
 • формування графіка завантаження виробничих потужностей (Діаграма Ганта) і потреби виробництва в сировині і комплектуючих;
 • генерацію змінно-добових завдань.

Результати планування складають основу для контролю та аналізу відхилень при виконанні виробничих операцій.

Виробництво і випуск продукції

На підставі даних фактичного виконання технологічних операцій і випуску виробів для порівняння з плановими даними та прийняття до обліку в інформаційній системі відображаються:

 • незавершене виробництво (напрацювання);
 • випуск напівфабрикатів і продукції за зміну;
 • кількість матеріалів, витрачена протягом зміни та/або на конкретний випуск;
 • технологічні параметри виробництва;
 • поворотні відходи, оприбутковані на склад з виробництва;
 • розподіл прямих витрат на випуск продукції: матеріальні витрати і поворотні відходи - у кількісному вираженні, технологічні операції та інші витрати - у вартісному вираженні;
 • реалізація послуг виробничого характеру зовнішнім замовникам;
 • надання послуг (виконання робіт) для власного споживання.

Облік витрат і розрахунок собівартості

Фактичні виробничі і невиробничі витрати підприємства враховуються в необхідних розрізах (підрозділ, стаття витрат, номенклатурна група, замовлення і т. д.) у вартісному і натуральному вимірі, додатково ведеться:

 • оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗП);
 • облік браку у виробництві та на складах;
 • облік переробки давальницької сировини;
 • облік робіт стороннього переробника.

Інструменти розрахунку собівартості дозволяють:

 • отримати попередню сумову оцінку собівартості випуску протягом звітного періоду;
 • використовувати різні способи розподілу витрат;
 • виконати розрахунок фактичної собівартості випуску продукції в кінці звітного періоду;
 • вести облік витрат і розрахунок собівартості за ітераційною моделлю або з використанням розширеної аналітики;
 • аналізувати структуру собівартості випуску.

Розрахунок собівартості виконується для цілей управлінського та регламентованого обліку.

7. Управління запасами і складами

В єдиному комплексі реалізується управління рухом матеріальних потоків, контроль над матеріальними активами підприємства, управління складськими запасами. "Управління виробничим підприємством для України" забезпечує:

 • визначення структури запасів;
 • формування облікових параметрів кожної номенклатурної позиції (кілька одиниць виміру, характеристики, серії і т. д.);
 • деталізацію розташування матеріалів і товару на складі по місцях зберігання;
 • формування повної вартості придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), включаючи облік ВМД і транспортних витрат;
 • ведення роздільного обліку:
 • власних матеріалів;
 • товарів, прийнятих і переданих на реалізацію;
 • матеріалів, прийнятих від давальця і переданих переробнику;
 • поворотної тари;
 • резервування товарно-матеріальних цінностей під виробничі замовлення і замовлення покупців;
 • комплектацію матеріалів на складі;
 • реалізацію на сторону, списання у виробництво сировини і матеріалів з урахуванням термінів придатності та сертифікатів;
 • використання спеціалізованого обладнання: сканерів штрих-кодів, терміналів збору даних, електронних ваг, технології RFID (Radio Frequency Identificatio-радіочастотна ідентифікація) і т. п.;
 • інвентаризацію залишків товарно-матеріальних цінностей;
 • застосування ордерної схеми руху товарно-матеріальних цінностей.

8. Управління продажами

Стабільність положення підприємства на ринку багато в чому визначає організація системи продажів. Для управління продажами до складу "Управління виробничим підприємством для України" включені засоби планування і контролю продажів, інструменти роботи із замовленнями покупців. Функціональні можливості рішення:

 • підтримка оптових продажів продукції і товарів зі складу і під замовлення;
 • резервування товарів на складах і розміщення замовлень покупців в замовленнях постачальникам і виробничих замовленнях;
 • отримання інформації про хід виконання замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві та ході їх виконання;
 • реалізація цінової політики відповідно до наявних аналітичних даних про попит і пропозицію на ринку:
 • побудова різних схем формування цін і знижок;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів і постачальників;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів;
 • використання накопичувальних знижок за дисконтними картками;
 • контроль за дотриманням співробітниками встановленої цінової політики;
 • організація комісійної та роздрібної торгівлі.

9. Управління закупівлями

Стабільне постачання виробництва матеріалами і виконання замовлень покупців в заплановані терміни без перевищення планової собівартості вимагають чіткої організації закупівельної діяльності. Інструментами "Управління виробничим підприємством для України" забезпечується:

 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах і матеріалах;
 • планування закупівель на основі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • складання графіків поставок і графіків платежів;
 • підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності (історія поставок, критерії терміновості виконання замовлень, умови доставки);
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами та термінами поставок;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальника.

10. Управління відносинами з клієнтами (CRM)

Важливим аспектом діяльності підприємства є побудова довгострокових стабільних відносин з постачальниками і покупцями. Концепція CRM (Customer Relationship Management – управління відносинами з клієнтами) передбачає гармонійне поєднання уніфікованого підходу до зберігання даних про клієнтів з формуванням індивідуального ставлення до кожного клієнта.

"Управління виробничим підприємством для України" дозволяє:

 • зберігати повну контактну інформацію по контрагентам та їх співробітникам, історію взаємодії з ними;
 • автоматично сповіщати співробітників про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів та угод;
 • реєструвати інформацію про постачальників: умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатура і ціни товарів, що поставляються;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця і надалі аналізувати відсоток залучення клієнтів;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців та обсягів закритих замовлень;
 • аналізувати та оцінювати ефективність рекламних та маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC (XYZ) – аналізу автоматично розділяє клієнтів:

 • на класи в залежності від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі( А-клас), середньої важливості( в-клас), низької важливості (С-клас);
 • за статусами: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
 • за регулярністю закупівель: стабільні( Х-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас);
 • результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, що відповідають за продажі та обслуговування клієнтів.

Засоби роботи з електронною поштою у складі "Менеджера контактів" інтегровані в єдиний інформаційний простір системи. В результаті обробка електронної кореспонденції проводиться в тісному взаємозв'язку з іншими бізнес-процесами підприємства. "Менеджер контактів" надає співробітнику інформацію про заплановані події і дозволяє контролювати поточний стан виконуваних замовлень.

Керівництво комерційної служби може оцінити і зіставити роботу менеджерів, що відповідають за продажі і роботу з клієнтами, за цілою низкою показників:

 • за обсягом продажів і принесеного прибутку;
 • за коефіцієнтом утримання покупців;
 • за кількістю виконаних замовлень;
 • за кількістю контактів з покупцем;
 • за повнотою заповнення бази даних контактної інформації.

11. Управління персоналом (HRM) і розрахунок заробітної плати

Кваліфіковані, ініціативні та лояльні співробітники здатні істотно підвищити ефективність роботи підприємства. Представлена в "Управління виробничим підприємством для України" функціональність спрямована на організацію ефективної кадрової політики підприємства (HRM – HumaResource Management – Управління персоналом), вона дозволяє:

 • планувати потребу в персоналі;
 • вирішувати завдання забезпечення бізнесу кадрами: підбір, анкетування, атестація;
 • вести кадровий облік і аналізувати кадровий склад;
 • зберігати особисті дані про кандидатів і співробітників як про фізичних осіб;
 • укладати і вести трудові договори з кожним співробітником організації;
 • планувати зайнятість співробітників;
 • формувати графік відпусток;
 • вести табель обліку робочого часу;
 • контролювати професійне навчання співробітників;
 • аналізувати рівень і причини плинності кадрів;
 • управляти фінансовою мотивацією співробітників з використанням ключових показників діяльності (KPI) як окремого співробітника співробітника, так і підприємства в цілому;
 • отримувати різноманітні форми звітності.

"Управління виробничим підприємством для України" дозволяє автоматизувати весь комплекс розрахунків з персоналом. Реалізовано основні форми оплати праці: погодинна (з використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок); почасово-преміальна; відрядна; відрядно-преміальна. Формуються документи на виплату зарплати. Підтримується перерахування зарплати на карткові рахунки працівників. Результати розрахунку заробітної плати відображаються з необхідним ступенем деталізації: розрахунок управлінської зарплати - в управлінському обліку; розрахунок регламентованої зарплати - в регламентованому обліку.

12. Побудова територіально-розподілених систем

На рівні платформи "1С: Підприємство" реалізований механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу конфігурації з територіально-рознесеними базами даних, об'єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру. Це дає можливість будувати на основі "Управління виробничим підприємством для України" рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину "в цілому" з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

20.07.2021
Як підприємству підготуватися до автоматизації обліку за МСФЗ
Перехід на МСФЗ в Україні. Для кого обов'язково. Яку методику обліку вибрати. На чому автоматизувати.
21.12.2020
Автоматизація обліку за МСФЗ
Перехід на МСФЗ в Україні. Для кого обов'язково. Яку методику обліку вибрати. На чому автоматизувати.
Автоматизація ТОВ "Будівельна компанія "Ольвія"" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
Рішення "Управління виробничим підприємством для України" створено на основі сучасної платформи 1С:Підприємство, яка забезпечує абсолютно новий рівень масштабування, продуктивності і функціональності. Внутрішній устрій даного рішення відкрито для налаштування під специфічні потреби підприємства.
Автоматизація ПРАТ "АВК" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
"Управління виробничим підприємством" на сьогоднішній день це комплексне рішення, яке може покрити абсолютно всі ділянки діяльності компанії, в області оперативного, управлінського та бухгалтерського обліку.
Автоматизація роботи компанії "Марiупольгаз" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
"Управління виробничим підприємством для України" – комплексне рішення, що охоплюють основні контури управління та обліку на виробничому підприємстві. Воно створює єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси. У той же час рішення чітко розмежовує доступ до збережених відомостей, а також можливості тих чи інших дій в залежності від статусу працівників.
Автоматизація роботи Орендне підприємство "Шахта ім.А.Ф.Засядько" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
"Управління виробничим підприємством для України" — комплексне рішення, що охоплює всі основні контури управління та обліку на виробничому підприємстві, являє собою єдиний інформаційний простір, що забезпечує роботу всіх підрозділів підприємства.

Автоматизація "ХАДО-Технології" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
"Управління виробничим підприємством для України" - комплексне рішення, що охоплюють основні контури управління та обліку на виробничому підприємстві. У той же час рішення чітко розмежовує доступ до збережених відомостей, а також можливості тих чи інших дій в залежності від статусу працівників.
Автоматизація "Терра Фуд" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
Програмний продукт "Управління виробничим підприємством" є унікальним комплексним рішенням для управління бізнесом, розроблений відповідно до концепції ERP
Автоматизація "Укррiчфлот" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
"Управління виробничим підприємством для України" - це прикладне рішення, що охоплює основні контури управління та обліку на виробничому підприємстві. Рішення дозволяє організувати комплексну інформаційну систему, що відповідає корпоративним, українським та міжнародним стандартам і забезпечує фінансово-господарську діяльність підприємства.
Автоматизація ТОВ "Дари Природи" у складі групи компаній DP на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
"Управління виробничим підприємством для України" - комплексне рішення, що охоплюють основні контури управління та обліку на виробничому підприємстві. Воно створює єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси.
Автоматизація роботи ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
"Управління виробничим підприємством" — це програма для автоматизації виробництва, яка є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління та обліку на виробничому підприємстві. Вона дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства.
Автоматизація роботи ТОВ "ДМС ІНВЕСТ КЕПІТЛ" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
Програма "Управління виробничим підприємством" — це сучасна ERP система, що охоплює операційну діяльність, Управлінський і регламентований облік, управління готовою продукцією, складськими запасами і ресурсами.
Автоматизація ЗАТ "Баренс шоколад" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
Програмний продукт "Управління виробничим підприємством для України" — це комплексне рішення, яке охоплює основні контури обліку та управління на виробничому підприємство. Дана конфігурація надає можливість оперативного планування і контролю продажів. Система підтримує різні способи торгівлі: оптова торгівля (продаж за передоплатою, в кредит, зі складу), роздрібна та комісійна торгівля.
Автоматизація ПП "Торговий дім " Золота миля" на базі ПП "Управління торговим підприємством"
"Управління виробничим підприємством для України" - це прикладне рішення, яке розроблено для автоматизації діяльності компанії. Система охоплює базові аспекти обліку та управління на виробництві. Призначена для роботи на великих підприємствах з масштабним виробництвом.
Автоматизація роботи компанії "Веско" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
Програма "Управління виробничим підприємством" розрахована для автоматизації роботи фахівців різних напрямків діяльності, підрозділів і служб підприємства, а також керівного складу.
Автоматизація ТОВ "Форте Україна" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
Програма «Управління виробничим підприємством для України» містить у своїй структурі декілька підсистем, які дозволяють здійснювати управління та облік на виробничому підприємстві. Для цього були ретельно підібрані і скомпоновані елементи платформи «1С:Підприємство», які забезпечують створення єдиної інформаційної бази для управління різними аспектами діяльності підприємства.
Автоматизація ТОВ "Мегатекс" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
"Управління виробничим підприємством для України" - комплексне рішення, що охоплює всі основні контури управління та обліку на виробничому підприємстві. Являє собою єдиний інформаційний простір, що забезпечує роботу всіх підрозділів підприємства.
Автоматизація роботи ТОВ "ДЛВЗ"ЛИК" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
"Управління виробничим підприємством" - унікальне комплексне рішення для управління бізнесом, розроблене відповідно до концепції ERP (Enterprise Resource Planning - управління ресурсами підприємства).
Автоматизація ЗАТ "АУП Сарепта-Медіпласт" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
Програма "Управління виробничим підприємством для України" забезпечує роботу в єдиному інформаційному просторі всіх підрозділів, що: зменшує документообіг та необхідність формування стандартних документів і звітів, значно спрощує аналіз даних у різних розрізах (показниках, підрозділах тощо), дозволяє ефективно контролювати та управляти діяльністю підприємством в цілому.
Автоматизація ТОВ "МПК Царская охота" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
"Управління виробничим підприємством" дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства.
Автоматизація ТОВ "Сандора" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
"Управління виробничим підприємством для України" допомагає автоматизувати найбільш важливі бізнес-процеси — KPI, управління фінансами, консолідована звітність, управління грошовими коштами, взаєморозрахунки, бухгалтерський і податковий облік, облік за МСФЗ, управління виробничими ресурсами, CRM, необоротні активи, розрахунок зарплати і Управління персоналом
Автоматизація НПП "Спецуглемаш" на базі ПП "Управління виробничим підприємством"
Програмний продукт "Управління виробничим підприємством для України" - це комплексне рішення, яке охоплює основні контури обліку та управління на виробничому підприємство. Він підходить для будь-якої галузі середнього та великого бізнесу.

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто*
Компанія*
Коментарі