ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП

ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП

165 000 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@rarus.ua
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви
"ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування 2 КОРП" відноситься до класу EAM-систем. При розробці програмного забезпечення враховувався досвід, накопичений при впровадженні та експлуатації "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування" більш ніж на 350 підприємствах різних галузей і форм власності.

При розробці особливу увагу було приділено реалізації функціональних можливостей, затребуваних великими підприємствами різних напрямків діяльності. Це дозволило істотно розширити можливості і область застосування нового спеціалізованого рішення.

Рішення призначене для організацій різних галузей, в т. ч. з урахуванням вимог стандарту ISO 55000 з управління активами. Рішення відноситься до класу EAM-систем (Enterprise Asset Management - управління основними фондами та активами підприємства).

Рішення призначене для співробітників наступних підрозділів:

 • Служба головного механіка.
 • Служба головного енергетика.
 • КВПіА.
 • Служба метрології.
 • Відділ матеріально технічного забезпечення (постачання).
 • Бухгалтерія.
 • АСУ ТП.

Основні бізнес-процеси, автоматизируемые з використанням "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування 2 КОРП":

 • Облік обладнання та нормативів: збір і підтримання в актуальному стані інформації про обладнання підприємства, його характеристики, Нормативи ремонту і ТО, а також її надання іншим процесам ТОIР.
 • Облік показників експлуатації для збору, зберігання та аналізу відомостей про технічний стан обладнання під час його експлуатації.
 • Планування технічного обслуговування і ремонтів: забезпечення належного збереження обладнання в перспективний період, підтримання нормативного рівня його технічного стану і працездатності.
 • Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів: забезпечення потреби підприємств у запасних частинах (агрегатах, вузлах і деталях), матеріалах, інструментах та обладнанні.
 • Управління персоналом: визначення чисельності необхідного ремонтного та експлуатаційного персоналу, задіяного у виконанні ТО і ремонтів.
 • Управління нарядами і роботами: формування та облік виконання нарядів на ремонтні роботи, при необхідності формування нарядів-допусків до них, а також контроль ступеня виконання ремонтних робіт і облік виконаних ТО і ремонтів.
 • Управління документацією: консолідація та зберігання електронного архіву документів (креслень, схем та ін.) надання персоналу ремонтних служб оперативного доступу до необхідних у роботі документів та історії ремонтів обладнання.
 • Аналіз ефективності використання активів підприємства та формування звітності різної цільової спрямованості.

До рішення "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування 2 КОРП" порівняно з "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування" додано ряд ключових функціональних можливостей:

 • Відображення подій життєвого циклу обладнання.
 • Розширена класифікація типових об'єктів експлуатації.
 • Використання стратегії обслуговування обладнання "Ремонти за станом" та формування нормативів планування у вигляді єдиного ремонтного циклу.
 • Ведення обліку небезпечних операцій і робіт підвищеної небезпеки.
 • Використання різних версій технологічних карт ремонтів.
 • Гнучка настройка внутрішніх бізнес-процесів виконання робіт.

Функціональні можливості програмного продукту

1. Облік обладнання та нормативів

 • Ведення списку обладнання.
 • Облік переміщень обладнання.
 • Класифікація обладнання.
 • Ведення класифікатора нормативних ТО і ремонтів.
 • Ведення технологічних карт ремонтів.

Ведення списку обладнання

Фундаментом всієї системи управління ТО і ремонтами є початкове створення бази об'єктів ремонту і подальше підтримання її в актуальному стані.

Основні технічні дані обладнання, відомості про його місцезнаходження, відомості про проведення планових і аварійних ремонтів включаються в картку обладнання. Регулярне ведення записів в картках дає можливість оцінювати технічний стан обладнання, обґрунтовано і точно визначати річну потребу в змінних елементах (агрегатах, вузлах, приладах) для заміни зношених.

Важливою частиною опису устаткування, що обслуговується і ремонтується, систем будівель і споруд, засобів КВПіА є багаторівневі класифікатори обладнання. Наявність загальноприйнятої класифікації в системі дозволяє структурувати однорідну інформацію про обладнання, проводити типізацію, швидко шукати потрібні групи обладнання і нормативів.

В системі реалізована можливість автоматичного створення ієрархічного списку обладнання за заданим реквізитом об'єкта ремонту.

Класифікатор нормативних ТО і ремонтів містить повну інформацію про всі можливі ремонти і ТО, заданих для типів, моделей і груп обладнання на підприємстві. Цей класифікатор включає в себе інформацію про технологічні карти ТО і ремонти. Реалізована можливість ведення класифікаторів як для фіксованих ремонтних циклів, так і для послідовних ланцюжків пов'язаних ремонтів.

Технологічна карта ТО і ремонту містить перелік елементарних технологічних операцій ТО і ремонту із зазначенням для кожної операції нормативних витрат МТО і трудовитрат. Система підтримує версіонування технологічних карт.

Реалізована можливість відображення операцій прийняття до обліку та списання обладнання.

Облік показників експлуатації

 • облік оглядів обладнання;
 • облік контрольованих показників;
 • ведення журналу дефектів;
 • облік напрацювання;
 • облік станів обладнання.

Облік станів обладнання

Експлуатаційний (експлуатаційно-ремонтний) персонал проводить огляди закріпленого за ним обладнання при прийомі і здачі змін.
Всі виявлені при оглядах дефекти: несправності в роботі обладнання, відхилення від нормального стану обладнання, в тому числі не потребують негайної зупинки для їх усунення, фіксуються в системі в "Журналі дефектів".

Окремо необхідно виділити технічні огляди обладнання. Вони є окремим випадком регламентованого ТО, плануються поряд з ремонтами.

В процесі оглядів обладнання вимірюються і заносяться в систему значення контрольованих показників. При досягненні значень показників критичних величин персонал формує повідомлення про необхідність ремонту. У системі реалізована можливість налаштування автоматичної розсилки повідомлень відповідальним особам і автоматичного введення документів про виявлені дефекти при досягненні значеннями показників критичних величин.

Ведення історії показань вимірювальних приладів дозволяє відстежувати поточний стан обладнання.

Залежно від виробничої значущості обладнання, впливу його відмов на безпеку персоналу і стабільність виробничих і технологічних процесів ремонтні впливу можуть реалізуватися у вигляді ремонту по напрацюванню, ремонту за технічним станом, або у вигляді їх поєднання. В системі можна планувати ремонти за всіма перерахованими вище стратегіям. Фактично ремонт більшої частини обладнання неминуче заснований на поєднанні (в різних пропорціях) регламентованого ремонту і ремонту по напрацюванню.

Напрацювання обладнання може бути виражена в машино-годинах, кілометрах пробігу, кубометрах вийнятої породи, літрах і пр. Напрацювання обладнання фіксується в системі в "Журналі напрацювання".

В системі реалізована можливість ведення обліку знаходження обладнання в різних станах: в ремонті, консервації, аварійному простої. На підставі даних, зареєстрованих в системі, можна оперативно отримувати інформацію про простої обладнання за заданий період, розраховувати показники ефективності використання обладнання.

Планування технічного обслуговування та ремонтів
 • Формування план-графіків ППР обладнання.
 • Формування заявок на проведення ремонтів.
 • Планування потреби в запасних частинах, матеріалах та інструментах.
 • Планування потреби в трудових ресурсах.
 • Формування бюджетів на ремонти.

2. Формування план-графіків ППР обладнання

Базовою метою формування план-графіків ППР обладнання служить забезпечення належного збереження обладнання в перспективний період, тобто підтримання нормативного рівня його технічного стану і працездатності.

На підставі базової мети формуються конкретні цільові орієнтири і показники, обґрунтовуються і вирішуються найважливіші завдання з ТО і ремонту обладнання:

 • формування перспективних, річних і місячних планів ремонтних робіт;
 • розробка основних напрямків і пріоритетів;
 • визначення потреби у видах та обсягах робіт по кожному об'єкту;
 • визначення основних джерел ресурсозабезпечення та шляхів залучення необхідних ресурсів.

Річні плани-графіки ППР обладнання складаються в системі механіками підрозділів, які попередньо погоджують їх з іншими службами підприємства. У річні плани-графіки ППР включається все обладнання, що підлягає ремонту в планованому році, а також регламентованому ТО. На підставі річних план-графіків ППР за допомогою спеціальних документів-коригувань можна сформувати річні, місячні та тижневі план-графіки ППР. При їх формуванні в системі враховуються фактичні дані по об'єктах ремонту, занесеним в систему.

На підставі план-графіків ППР в системі формуються кошториси ремонту (заявки на ремонт), які є операційними документами з планування ремонтних робіт.

Потреба в запасних частинах, матеріалах і інструментах в системі формується зі складу технологічних операцій нормативних ТО і ремонтів у складі план-графіків ППР.

Відповідно до виконуваних функцій визначається чисельність ремонтного персоналу. Загальна кількість ремонтних робітників, необхідне для виконання майбутнього ремонту, визначається в системі кількістю підлягає ремонту обладнання, трудомісткістю ремонту кожної одиниці обладнання, тривалістю ремонту і прийнятим режимом проведення ремонтних робіт на підприємстві (кількість змін, їх тривалість).

Для формування бюджету на певний період повинні бути сформовані графіки ППР на цей період. На підставі інформації про планування нормативних ТО і ремонтах розраховуються суми перспективних витрат.

Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів

 • Ведення первинного обліку МТО.
 • Контроль незнижуваного залишку.
 • Перерахунок планових витрат.
 • Формування та контроль виконання замовлень на внутрішнє споживання.
 • Контроль витрат МТО.

3. Контроль витрат МТО

Ведення первинного обліку МТО в рамках управління ТО і ремонтами полягає у визначенні переліку номенклатури МТО, використовуваного при виконанні ТО і ремонтів.

В системі реалізована можливість завдання незнижуваного залишку - мінімальна кількість МТО, яке завжди необхідно мати на складі на випадок виникнення надзвичайних ситуацій: аварій, поломок, що вимагають виконання позапланового ремонту, і пр. Незнижуваний залишок МТО може бути списаний тільки при виникненні аварійної ситуації.

Для можливості змін в планах ремонту на певний період в системі реалізована можливість коригування планових витрат МТО.

На підставі потреби в матеріалах в системі складаються заявки (замовлення на внутрішнє споживання) на її забезпечення, які підлягають подальшій обробці у відділі матеріально-технічного забезпечення (МТО) підприємства.

На підставі замовлення на внутрішнє споживання позиції номенклатури можуть бути зарезервовані з поточного залишку на складах або розміщені в замовленнях постачальникам.

Для контролю витрат МТО порівнюються планові і фактичні показники витрат номенклатури в кількісному і грошовому вираженні. Планові показники в системі формуються на підставі графіків ППР на необхідний період, а також сформованих на їх підставі і на підставі дефектів і зовнішніх підстав для робіт кошторисах ремонту. Фактичні показники формуються на підставі актів виконаних робіт.

Управління персоналом

 • Визначення необхідних компетенцій.
 • Формування списку працівників.
 • Контроль трудовитрат.

4. Контроль трудовитрат

Для забезпечення постійної працездатності обладнання на підприємстві в системі реалізовані інструменти для регулювання чисельності ремонтного персоналу.

Визначення необхідних компетенцій в рамках управління ТО і ремонтами полягає у визначенні переліку кваліфікацій, необхідних при виконанні ТО і ремонтів.

Після визначення переліку необхідних для виконання ТО і ремонтів кваліфікацій необхідно призначити відповідність між кваліфікаціями і співробітниками, які виконують ТО і ремонти.

При плануванні трудовитрат необхідну кількість ремонтних робітників, необхідних для виконання тих чи інших операцій, порівнюється з кількістю, наявною на підприємстві. За результатами цього аналізу можуть бути прийняті рішення з управління чисельністю персоналу, ефективністю його роботи.

Для контролю трудовитрат в системі реалізована можливість порівняння планових і фактичних витрат в кількісному і грошовому вираженні. Планові показники формуються на підставі графіків ППР, а також сформованих на їх підставі і на підставі дефектів і зовнішніх підстав для робіт кошторисах ремонту, на необхідний період. Фактичні показники формуються на підставі актів виконаних робіт.

Управління нарядами і роботами

 • Реєстрація та обробка позапланових заявок на ремонти.
 • Формування та контроль нарядів на виконання ремонтних робіт.
 • Підготовка наряд-допусків.
 • Облік виконаних робіт.

5. Облік виконаних робіт

Метою управління нарядами і роботами є формування і облік виконання нарядів на ремонтні роботи, при необхідності формування нарядів-допусків до них, а також облік виконаних ремонтних робіт.

На підставі сформованих заявок на ремонт в системі можна сформувати наряди на виконання ремонтних робіт.

Заходи щодо забезпечення безпечного ведення ремонтних робіт визначаються і оформляються безпосередньо перед початком ремонту у вигляді видачі дозволу, який представляє з себе наряд-допуск на проведення вогневих, газонебезпечних та ін.робіт згідно з діючими інструкціями.

Завершення робіт з ремонту оформляється актом виконаних робіт.

Управління документацією

 • Зберігання історичних даних про ремонти обладнання.
 • Ведення бази даних текстових і графічних документів.

6. Зберігання історичних даних про ремонти обладнання

Мета управління документацією - надання персоналу ремонтних служб оперативного доступу до необхідних у роботі документів та історії ремонтів обладнання.

Відомості про проведення планових і аварійних ремонтів записуються в системі в хронологічному порядку в картці обладнання. Регулярне ведення записів в картках дає можливість оцінювати технічний стан основного обладнання, обґрунтовано і точно визначати річну потребу в змінних елементах (агрегатах, вузлах, приладах) для заміни зношених.

У системі передбачена можливість ведення бази даних текстових і графічних документів. База даних документів дозволяє здійснювати наступні дії:

 • введення, коригування і відображення текстових і графічних документів (включаючи таблиці, схеми, креслення і фотографії);
 • прив'язка документів до одиниць обладнання.

Аналіз ефективності та формування звітності

 • Формування звітності за показниками ефективності.
 • Формування іншої звітності.

7. Формування звітності за показниками ефективності

Для аналізу ефективності управління активами в системі можна використовувати наступні звіти:

 • План-фактний аналіз ППР.
 • План-фактний аналіз витрат.
 • Витрати номенклатури.

Крім того, в залежності від виконуваних функцій співробітник може сформувати різні звіти:
 • Список обладнання.
 • Напрацювання обладнання.
 • Контрольовані показники.
 • Постій обладнання.
 • План МТО, трудовитрат та інструментів.
 • План-факт виконання ремонтів підрядниками та інші.

У системі реалізована можливість налаштування регламентних завдань для розсилки звітів відповідальним особам. Можливе використання різних налаштувань звітів при формуванні розсилаються звітів різним відповідальним.

8. Мобільний додаток. 

Для організації робіт з обход у обладнання для діагностики, оглядів та повірки, розроблено спеціальний мобільний додаток.

Технологічні переваги

Система "ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП" розроблена на новітній версії технологічної платформи "1С: Підприємство 8.3", яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи;
 • організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний Інтернет-браузер), в тому числі в "хмарному" режимі;
 • створювати мобільні робочі місця з використанням планшетів і смартфонів під управлінням iOS або Android;
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.

Механізм функціональних опцій, реалізований в "ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП", дозволяє "вмикати" або "вимикати" різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни конфігурації). Рішення працює в режимі керованого додатка, підтримує інтерфейс "Таксі".

Порівняння версій спеціалізованого рішення

Функціональність

ТОІР

ТОІР 2 КОРП

Облік обладнання та нормативів ремонту

+

+

Відображення переміщення, вибуття обладнання, облік гарантійних зобов'язань виробника

-

+

Автоматично формуються ієрархії об'єктів ремонту

-

+

Облік показників експлуатації

+

+

Автоматизація ремонтів по стану

-

+

Планування технічного обслуговування та ремонтів

+

+

Планування технічного обслуговування та ремонтів з урахуванням жорстких ремонтних циклів

-

+

Планування технічного обслуговування та ремонтів з урахуванням зупиночних ремонтів

-

+

Управління нарядами і роботами

+

+

Управління нарядами і роботами з урахуванням небезпечних операцій, роботи підвищеної небезпеки

-

+

Настроювані бізнес-процеси

-

+

Система оповіщень

+/-

+

Базова звітність з аналізу ефективності ТОІР

+

+

Аналіз показників ефективності ТОІР з урахуванням KPI, можливість розширення переліку показників

-

+

Інтеграція з "Документообіг"

+/-

+

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

7 800 ₴ Замовити

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

30 000 ₴ Замовити

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

54 000 ₴ Замовити

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

102 000 ₴ Замовити

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто*
Компанія*
Коментарі