MES Оперативне управління виробництвом

99 000 грн.
Якщо вагаєтесь, що обрати,
зверніться до нас:
sales@rarus.ua
+38 (044) 392-05-05
По буднях
з 9:00 до 18:00
без перерви
Управління портфелем виробничих замовлень
Оперативне планування виробництва
Формування виробничої програми
Планування графіка виробництва
Варіанти розподілу операцій
Перепланування графіка виробництва
Диспетчеризація виробництва
Формування змінно-добових завдань
Управління ходом виконання операцій
Відображення факту виконання операції
Формування нарядів на роботу
Формування документів випуску
Звіт майстра зміни
Звіт про склад зміни
Відрядний наряд
Управління даними про вироби
Специфікація
Рольовий підхід до організації робочих місць
Інтеграція з іншими системами


Продукт відноситься до класу MES (manufacturing execution system) – рішень, систем управління виробничими процесами і призначений для вирішення завдань синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції в рамках будь-якого виробництва. Найбільший ефект від впровадження конфігурації "MES Оперативне управління виробництвом" досягається при спільному використанні з ERP-рішенням "Управління виробничим підприємством для України", редакція 1.3, коли завдання об'ємно-календарного планування та виконання економічних розрахунків вирішуються на рівні ERP системи, а завдання поопераційної оптимізації та управління на MES – рівні. Також рішення "MES Оперативне управління виробництвом" може використовуватися як самостійний програмний продукт для комплексного управління виробничим процесом в цілому на поопераційному рівні.

Продукт призначений для використання в наступних підрозділах виробничого підприємства:

 • планово-економічний відділ;
 • виробничо-диспетчерський відділ;
 • відділ матеріально-технічного забезпечення;
 • відділ технічного контролю;
 • відділ кадрів і заробітної плати;
 • відділ головного конструктора;
 • відділ головного технолога;
 • виробничі підрозділи.

Продукт дозволяє:

 • фахівцям планово-економічного відділу - планувати обсяги виробництва, контролювати терміни виконання плану, контролювати обсяги відрядної заробітної плати робітників;
 • фахівцям виробничо-диспетчерського відділу - моделювати виробничу програму, формувати маршрути виробництва, здійснювати оперативний контроль виробництва, контролювати терміни виконання технологічних операцій;
 • фахівцям відділу матеріально-технічного забезпечення - отримувати графіки потреби в матеріалах і напівфабрикату, фіксувати відпуск матеріалів у виробництво;
 • фахівцям відділу технічного контролю - враховувати брак в ході виготовлення виробів, контролювати показники якості та їх зміну на всіх етапах виробництва;
 • менеджерам з продажу - отримувати інформацію про виконуваність замовлення в зазначені покупцем терміни;
 • начальникам виробництв – отримувати інформацію про заплановані операції, призначати виконавців, контролювати виконання технологічних операцій;
 • робітникам - оперативно отримувати план робіт на зміну, відображати виконання операцій.

Поліпшення техніко-економічних показників виробництва при впровадженні системи оперативного управління виробництвом досягається за рахунок:

 • скорочення часу виконання замовлень шляхом раціонального завантаження обладнання, зниження обсягів непродуктивної праці, зменшення простоїв і часу зберігання підлягають обробці матеріалів;
 • вдосконалення системи обліку та звітності, спрощення та впорядкування виробничого документообігу.

Управління портфелем виробничих замовлень

Зовнішні і внутрішні виробничі замовлення призначені для оформлення кількісних і календарних потреб в продукції і напівфабрикатах. Терміни виконання виробничих замовлень розраховуються виходячи з фактичних можливостей виробництва, і коригуються при відображенні виконання операцій.

Оперативне планування виробництва

Основними завданнями підсистеми оперативне планування виробництва є:
 1. Формування виробничої програми.
 2. Формування розкладу відповідно до заданих критеріїв оптимізації, для виконання заданого обсягу робіт з урахуванням обмежень і сформованої виробничої ситуації на момент розрахунку.
 3. Контроль термінів виконання контрольних значень (замовлень, маршрутних листів, технологічних операцій).
 4. Оперативний контроль виробництва і реагування на відхилення від заданого графіка, перерахунок розкладу для відображення управлінських рішень.

Для вирішення задачі побудови розкладу в "MES Оперативне управління виробництвом" застосовується математичний апарат теорії розкладів, зокрема евристичний алгоритм, що поєднує жадібні стратегії і стратегії обмеженого перебору, елементи теорії графів. Розглядається окремий випадок побудови розкладу виконання робіт з урахуванням відносин передування і обмежень на ресурси, з перериваннями обслуговування вимог (PRCPSP - Preemption Resource-Constrained Project Scheduling Problem).

Алгоритм дозволяє розміщувати технологічні операції на осі часу робочих центрів без дискретних інтервалів, з урахуванням наступних обмежень:
 • умови передування технологічних операцій;
 • доступність основних робочих центрів.

Формування виробничої програми

Виробнича програма дозволяє згрупувати джерела даних планування виробництва і на підставі цих даних виконати вивчення, сформувати партії запуску, маршрути виробництва і потреби операцій маршрутів. При формуванні виробничої програми враховуються такі параметри, як: специфікації, технологічні карти, кратність, мінімальні партії запуску, умови передування.

Документ "Виробнича програма" не складає розклад завантаження робочих центрів, а тільки формує маршрути виробництва. Результатом документа є безліч операцій, послідовностей їх виконання, залежностей, нормативного часу їх виконання.

Виробнича програма не містить горизонту планування, а тільки додає до поточних невиконаних операцій нову безліч технологічних операцій з умовами виконання (в тому числі директивні терміни виконання). Механізм побудови розкладу розподіляє всі безліч операцій і прагне розташувати операції з мінімально можливим часом відхилень від директивних.

Планування графіка виробництва

Об'єктом планування є технологічні операції виробничої програми. Технологічні операції виробничої програми і залежності між ними, формуються на підставі даних джерел планування з урахуванням технології виготовлення. Технологічні операції виробничої програми містять необхідну інформацію про нормативні терміни виконання, залежності від інших операцій, а також іншу аналітичну інформацію (замовлення на виробництво і т.п.).

Механізми оперативного планування виробництва дозволяють розмістити безліч технологічних операцій виробничої програми на графіку завантаження робочих центрів відповідно до графіків роботи робочих центрів, а також з урахуванням обраних обмежень і критеріїв оптимізації.

Варіанти розподілу операцій

Розподіл технологічних операцій проводиться з урахуванням встановлених пріоритетів.

Підтримувані варіанти розподілу технологічних операцій:

 • Пряме планування - від перших до останніх операцій в технологічному маршруті;
 • Зворотне планування - від останніх до перших операцій в технологічному маршруті.

Перепланування графіка виробництва

У випадках виникнення браку, поломки обладнання, відставання від планових показників часу виконання операцій, відбувається відхилення від графіка виробництва, для актуалізації даних з виробництва виробу необхідно здійснити перепланування графіка виробництва.

Диспетчеризація виробництва

Основна мета диспетчеризації - забезпечення і підтримка нормального протікання виробничого процесу без збоїв і без порушень прийнятого на підприємстві виробничого циклу, відстеження виконання планів випуску готової продукції на всіх стадіях її виготовлення.

Формування виконуваного оперативного плану виробництва неможливо без зворотного зв'язку про хід виконання запланованих операцій.
Основними завданнями підсистеми диспетчеризації виробництва є:
 1. Формування завдань на виконання технологічних операцій.
 2. Оперативне відображення ходу виконання операцій.
 3. Контроль термінів виконання технологічних операцій.
 4. Формування документів випуску.

Формування змінно-добових завдань

Оперативний план виробництва є джерелом даних для призначення виконання робіт робочим центрам, на підставі яких на короткостроковий період (зміна, доба) формується документ змінно-добове завдання. Склад робіт, час виконання, робочі центри, потреби можуть бути скориговані майстром зміни. Документ фіксує запланований час і є підставою для виконання.

Управління ходом виконання операцій

Інструмент призначений для навігації по призначеним до виконання операціям і управління ходом виробництва в реальному режимі часу.

З урахуванням встановлених відборів (в тому числі передбачена робота зі сканерами штрихкодів), для кожної операції відображається необхідна інформація:
 • позначення технологічної операції з прив'язкою до робочого центру і нормативним часом виконання;
 • семафорна система стану виконання, часу виконання.

Інструмент дозволяє змінювати стан виконання (початок, перерва, завершення і т.п.), відображати завершення або відмову від виконання операції, здійснювати контроль виробництва продукції. Передбачена можливість групової обробки операцій. Зміна станів виконання операцій відбивається на графіку завантаження обладнання.
Операції, не виконані з яких-небудь причин, при виконанні процедури перепланування заново розміщуються на графіку завантаження обладнання і плануються до виконання.

Відображення факту виконання операції

При завершенні або відмові від виконання фіксується наступна інформація:

 • фактичний термін виконання;
 • виконавець (передбачена можливість відображення декількох виконавців із зазначенням КТУ) і сума до нарахування;
 • вхідні/вихідні ресурси.

Інформація заповнюється автоматично і може бути змінена.

Формування нарядів на роботу

Технологічний процес, прописаний в маршрутних картах, може не завжди проходити в одному цеху. У разі якщо виконується кооперація всередині заводу, тобто деталь віддається на обробку в інший його підрозділ, цехом-здавачем виписується вихідний робочий наряд, який разом з деталлю віддається в цех-виконавець.

Доплатні наряди - це наряди, за якими оплачуються роботи, що відносяться до виробництва основної продукції, тобто до виготовлення ДСЕ, на які виписуються маршрутні карти, в тих випадках, коли виникає необхідність в непередбачених маршрутною картою технологічних операціях.

Робочі наряди - це наряди, за якими оплачується робота, на яку не передбачена виписка маршрутних карт.

Формування документів випуску

У системі реалізована можливість налаштування регламентних завдань для розсилки звітів відповідальним особам. Можливе використання різних налаштувань звітів при формуванні розсилаємих звітів різним відповідальним.

Для відображення оперативного випуску продукції та вироблення по відрядній заробітній платі в конфігурації Управління виробничим підприємством, передбачені документи майстра зміни: "Звіт майстра зміни", "Звіти про склад зміни" і "Відрядний наряд". Документи прикладних рішень повністю ідентичні і дозволяють сформувати регламентні документи для відображення в обліку.

Звіт майстра зміни

Документ "Звіт майстра зміни" призначений для оперативного відображення відомостей:

 • випуск продукції за зміну;
 • кількість витрачених протягом зміни матеріалів.

Звіт про склад зміни

Для оперативного обліку часу, відпрацьованого співробітниками підприємства, призначений документ "Звіт про склад зміни".

Документ "Звіт про склад зміни" дозволяє відобразити дані про співробітників, які працювали в зміні, а також тих, хто повинен був працювати, але був відсутній. Для кожного співробітника можна вказати ознаку явки, час явки і фактично відпрацьований час. Якщо співробітник був відсутній, то можна вказати причину неявки і заміщає співробітника.

Відрядний наряд

Документ призначений для реєстрації фактичного відрядного виробітку в управлінському, бухгалтерському та податковому обліку витрат, а також для цілей обчислення заробітної плати:

 • з одного боку, в документі описуються виконані за нарядом роботи;
 • з іншого боку, визначається склад виконавців (наприклад, бригада робітників), які виконали роботу.

Управління даними про вироби

Управління даними про склад продукції і напівфабрикатів, про маршрути проходження виробів по виробничих підрозділах і складах – це важливий елемент процесу управління виробництвом, за допомогою якого здійснюється організація і планування виробництва.
Основним засобом планування матеріальних витрат на виготовлення продукції є специфікації.

Специфікація

Специфікація містить перелік матеріалів та інших складових, що використовуються при виробництві виробу. Всі описи матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих і готових виробів зберігаються в інформаційній базі в загальному номенклатурному списку, що спрощує процес складання специфікацій і, в кінцевому підсумку, полегшує планування і управління.

Для кожної комплектуючої, що входить в специфікацію можна вказати, щодо чого буде виконуватися розрахунок її споживання (норматив) - щодо кількості готової продукції або щодо кількості основної сировини. В якості основної сировини вказується одна з комплектуючих, що входять до складу специфікації.

У специфікації може бути враховано утворення зворотних відходів в результаті випуску виробу. Поворотні відходи підлягають реєстрації як матеріали, придатні до використання в діяльності підприємства.

Можна керувати функціональністю специфікації шляхом включення/відключення видимості закладок і реквізитів в табличних частинах у формі специфікації. Передбачено два рівні налаштування функціональності специфікацій. Перший рівень визначається настройками, які задаються для конкретного користувача. Налаштування, задані для користувача будуть використовуватися для нього за замовчуванням при створенні нових або відкритті існуючих специфікацій. Другий рівень Налаштування - це управління функціональністю конкретної специфікації. Управління може здійснюватися користувачем в процесі роботи зі специфікацією.

Для швидкого заповнення табличних частин специфікації в них можна скопіювати або додати дані з аналогічних табличних частин інших специфікацій. Дані всіх закладок однієї специфікації можна скопіювати в іншу специфікацію або використовувати для заповнення інформацію про фактичні витрати матеріалів.

Комплектуючий або готовий виріб може скласти з будь-яких інших елементів списку номенклатури. У свою чергу, воно може бути включено в специфікацію другого виробу.

Специфікація може припускати кілька технологічних операцій в декількох робочих центрах. Тому мінімальним елементом опису виробничого процесу в конфігурації є технологічна карта виробництва, що представляє собою опис технологічної операції, виконуваної в робочому центрі.

Для цілей оперативного планування виробництва весь технологічний процес можна представити у вигляді послідовної комбінації технологічних карт виробництва - описаний наборів технологічних операцій.

Склад об'єктів для опису структури виробів запозичений з типової конфігурації "Управління виробничим підприємством для України", редакція 1.3 і при спільному використанні з обліковою інформація синхронізується.

Рольовий підхід до організації робочих місць

У конфігурації реалізований рольовий підхід до організації робочих місць. Набір ролей, достатній для виконання користувачами певних функцій, відповідних посадовим обов'язкам, формує профіль користувача.

Інтеграція з іншими системами

Призначення даної підсистеми - прийом і передача інформації з/в облікову або управлінську систему підприємства.

Основні функції, реалізовані в підсистемі:

 • інтеграція з типовою конфігурацією "Управління виробничим підприємством для України", редакція 1.3, для розширення функціоналу в частині оперативного управління виробництвом на поопераційному рівні;
 • інтеграція з конфігурацією "PDM Управління інженерними даними" редакції не нижче 2.8.

Найближчий до вас офіс в м.Київ
Якщо це не так, оберіть місто, що ближче до вас.
Дніпро
Харків
×
×
Замовити
Ім'я*
Прізвище*
Ел. пошта*
Телефон*
Місто
Компанія
Оберіть офіс
Коментарі